Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca m.in. prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*. 

*Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o...

Nowe wnioski na usunięcie drzew lub krzewów

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., osoby fizyczne nie muszą uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, o ile ich wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (art.83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2016. 2134 t.j.). Do pobrania wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: dla podmiotów gospodarczych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także lista wyjątków od konieczności uzyskania ww. zezwolenia.

Załączniki:
Pobierz plik (wycinka drzew_wniosek_podmiot gospodarczy.pdf)Podmiot gospodarczy[ ]131 Kb
Pobierz plik (wycinka drzew_wniosek_wspólnota mieszkaniowa.pdf)Wspólnota mieszkaniowa[ ]116 Kb
Pobierz plik (WYJĄTKI od konieczności uzyskania zezwolenia.pdf)Wyjątki[ ]72 Kb

Wnioski na bezpłatny odbiór azbestu

W związku z zamiarem pozyskania przez Gminę Wołomin dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadania związane z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin informujemy, że przyjmujemy wnioski na usuwanie azbestu. 

Czytaj więcej: Wnioski na...

Odbiór odpadów azbestowych

Instrukcja wypełniania wniosku

 1. Wypełnić wszystkie pola formularza wniosku,
 2. Dołączyć wymagane załączniki:
  a) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością
  b) Kserokopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.
 3. Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańca (na parterze UM w Wołominie).
  Załączniki:
  Pobierz plik (Wniosek_na_usuwanie_odpadów_azbestowych.pdf)Wniosek[ ]142 Kb

  Czytaj więcej: Odbiór odpadów...

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707).

Termin składania wniosku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Wniosek o zmianę stanu wody na gruncie

Wymagane załączniki:

 • dokumentacja przedstawiająca wystąpienie szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy, wycena szkód przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela majątku),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10zł.,
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zmiana_stanu_wody_na _gruncie.pdf)wniosek_zmiana_stanu_wody_na _gruncie.pdf[Wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego]69 Kb

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Wołomin w zakresie prowadzenia grzebowisk/spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Wołomin w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załączniki:
Pobierz plik (3.odt)3.odt[ ]18 Kb

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Wołomin w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Załączniki:
Pobierz plik (2.odt)2.odt[Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Wołomin w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.]18 Kb

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami

Załączniki:
Pobierz plik (1.odt)1.odt[Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami]18 Kb