Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Obowiązki Właścicieli nieruchomości

Wszyscy właściciele nieruchomości z terenu gminy Wołomin zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz o liczbie zamieszkujących osób na terenie danej nieruchomości. Dla sposobów wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest istotna liczba osób zameldowanych, lecz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 
Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) na właścicieli nieruchomości ustawa nakłada obowiązki zapewniania czystości i porządku poprzez:
  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym; 
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. 
  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodniez wymaganiami określonymi w regulaminie; 
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie.