Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Analiza stanu gospodarki odpadami

Niniejsze opracowanie ma zobrazować obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie w kontekście możliwości optymalizacji systemu oraz ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wołomin dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawowymi wymogami. Opracowanie obejmuje rok 2016.

Uchwały Rady Miejskiej

Podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Wołomin

Czytaj więcej: Podmiot...

Urząd Miejski w Wołominie informuje, że od 2 stycznia 2017 odpady komunalne z terenu Gminy Wołomin odbiera Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Miejski w Wołominie informuje, iż wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców miasta i gminy Wołomin. Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 6.00 w dniu zbiórki odpadów według poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej: Informacja o...

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok

cznikach

Coraz mniej azbestu w Wołominie!

Czytaj więcej: Coraz mniej...W dzisiejszych czasach coraz częściej zwracamy uwagę na zdrowy tryb życia. Stosujemy dietę, upowszechniamy aktywność fizyczną, zwracamy również uwagę na długość i jakość snu. Te wszystkie starania mają na celu zapewnić nam optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko zachorowania na różnego rodzaju choroby.

Tymczasem pomimo coraz większej świadomości ekologicznej rzadko zastanawiamy się nad szkodliwością azbestu dla naszego organizmu. Wszyscy teoretycznie wiemy, że azbest może prowadzić do groźnych chorób, jednak niewiele robimy w tym kierunku, żeby się go pozbyć. Przejeżdżając przez polskie wsie, można zobaczyć całe połacie starych, niezabezpieczonych dachów pokrytych eternitem, często ukruszonych, porysowanych. Należy pamiętać, że im bardziej zniszczony jest eternit na dachu, tym większe prawdopodobieństwo trującego pylenia. Pocieszające jest to, że mieszkańcy Gminy Wołomin coraz bardziej zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z "magazynowania" azbestu. Zainteresowanie bezpłatnym odbiorem wyrobów azbestowych z roku na rok rośnie.

Czytaj więcej: Coraz mniej...

Zasady odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych

Czytaj więcej: Zasady odbioru...Od 1 stycznia 2016 odpady zielone i biodegradowalne odbierane są każdej nieruchomości na terenie gminy Wołomin zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016
Burmistrza Wołomina
z dnia 02.02.2016 r.

Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały nr IX–72/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wołomin, Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach mieszkańców gminy Wołomin.

Załączniki:
Pobierz plik (Wolomin_PGN.pdf)Wolomin_PGN.pdf[ ]4045 Kb

Czytaj więcej: Konsultacje w...

Podkategorie

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie stanowił dokument strategiczny dla rozwoju Gminy Wołomin. Jego istotą jest wytyczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań, harmonogramu ich realizacji, kosztów i źródeł finansowania w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej w zakresie:

  • redukcji zużycia energii  finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
  • poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest nastawione na zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

  Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany Protokół z Kioto oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przedstawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także długofalowego zrównoważonego rozwoju. Realizacja powyższych zobowiązań winna się rozpoczynać już na szczeblu gminnym, tak aby do 2020 roku Polska wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków wynikających z powyższych dokumentów programowych.

  Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów  Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 204-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. Posiadanie przez Gminę Wołomin dokumentu programowego, jakim jest PGN niewątpliwe zwiększy dostęp do środków zewnętrznych.

 • Uchwały Rady Miejskiej
 • Harmonogramy