Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie stanowił dokument strategiczny dla rozwoju Gminy Wołomin. Jego istotą jest wytyczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań, harmonogramu ich realizacji, kosztów i źródeł finansowania w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej w zakresie:

 • redukcji zużycia energii  finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest nastawione na zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany Protokół z Kioto oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przedstawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także długofalowego zrównoważonego rozwoju. Realizacja powyższych zobowiązań winna się rozpoczynać już na szczeblu gminnym, tak aby do 2020 roku Polska wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków wynikających z powyższych dokumentów programowych.

Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów  Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 204-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. Posiadanie przez Gminę Wołomin dokumentu programowego, jakim jest PGN niewątpliwe zwiększy dostęp do środków zewnętrznych.

Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016
Burmistrza Wołomina
z dnia 02.02.2016 r.

Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały nr IX–72/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wołomin, Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach mieszkańców gminy Wołomin.

Załączniki:
Pobierz plik (Wolomin_PGN.pdf)Wolomin_PGN.pdf[ ]4045 Kb

Czytaj więcej: Konsultacje w...

Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla.  Informacje te wykorzystywane będą do określenia kierunków dla Gminy Wołomin w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych m.in. w takich sektorach jak:

 • transport,
 • budownictwo komunalne i niekomunalne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • zaopatrzenie w ciepło i energię,
 • gospodarka odpadami.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Polityka Unii Europejskiej odzwierciedla potrzebę stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, co podkreślono w strategii ‘’Europa 2020”, w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, w celu uczynienia z Europy światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2020 mają zostać osiągnięte następujące cele:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r.,
 • 20% energii zużytej w UE ma pochodzić ze źródeł odnawialnych,
 • redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do poziomów prognozowanych, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

  Czytaj więcej: Polityka Unii...

Korzyści dla Gminy Wołomin wynikające z przyjęcia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Dzięki PNG stworzony zostanie plan realizacji działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii co tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Jednym z głównych celów będzie również rozwój gospodarczy naszej gminy, za którym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności finansowe.

Podmioty miejskie, przemysł oraz dostawcy energii których działania zostaną zapisane w Planie zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza Planu w pozyskaniu wsparcia finansowego ze
środków unijnych. Inwestycje już zaplanowane i przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów również zostaną zapisane w Planie.

Korzyści dla Mieszkańców Gminy Wołomin z przyjęcia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

• czystsze powietrze w Gminie Wołomin;

• większe bezpieczeństwo energetyczne,

• zwiększony dostęp do niskoemisyjnego (ekologicznego) transportu publicznego.

Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych będzie możliwe podjęcie działań inwestycyjnych
takich jak termomodernizacja budynków czy wymiana niesprawnych i starych palenisk domowych.

Proces tworzenia PGN

 

Etap I - Inwentaryzacja gospodarki energią w mieście

W celu uzyskania niezbędnych informacji dot. energii cieplnej, gazowej i elektrycznej, wśród mieszkańców naszej gminy przeprowadzona zostanie ankieta, która trafi do mieszkańców miasta Wołomin drogą pocztową, natomiast do mieszkańców wsi za pośrednictwem sołtysów. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które pomogą ustalić nam zapotrzebowanie oraz zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej oraz wysokości emisji CO2 do atmosfery na terenie naszej gminy.

Ankiety dostępne są również na naszej stronie.

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta_do_mieszkancow_-PGN.pdf)Ankieta dla mieszkańców[ ]442 Kb

Czytaj więcej: Proces tworzenia PGN