Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Wycinka drzew w kontekście ochrony gatunkowej oraz obszarów chronionych

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. przepisów dotyczących zasad usuwania drzew i krzewów przypominamy, że:

 • jeśli działka znajduje się w obszarze chronionym np. Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, nie można usuwać z niej drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia śródpolne, nadwodne i przydrożne (na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się specjalna mapa, na której każdy mieszkaniec może w prosty sposób to zweryfikować: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/),
 • właściciel, który planuje prace związane z wycinką drzew lub krzewów jest zobowiązany do przestrzegania zakazów z zakresu ochrony gatunkowej,
 • przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów należy ustalić, czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną roślin, zwierząt lub grzybów a także gniazda, dziuple, gatunków chronionych zwierząt lub nory, legowiska albo inne miejsca schronienia i rozrodu dziko żyjących zwierząt,
 • w przypadku braku stosownej wiedzy w tym zakresie można skorzystać z pomocy osoby potrafiącej zweryfikować stan faktyczny (np. botanika, zoologa itp.),
 • jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy od niej odstąpić do czasu uzyskania stosownego zezwolenia w postaci decyzji (regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska),
 • zakazy wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów obowiązują przez cały rok,
 • kto umyślnie narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Podstawa prawna:

 • art. 51 i 52, 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.),
 • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
 • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),
 • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

nosmartresize